Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Bestemmingsplan Kweldamweg 8-10

Aan de Kweldamweg 8-10 in Sliedrecht is een agrarisch bedrijf gevestigd. De eigenaar heeft het voornemen het bestaande (vergunde) agrarisch bedrijfscentrum voor een paardenfokkerij met circa 150 paarden niet ouder dan 3 jaar uit te breiden met een boerderij/bakkerij met als nevenactiviteiten het houden van circa 40 koeien, 25 pinken en kalveren en 30 schapen op voornoemde planlocatie. Voorts worden maximaal 400 kippen gehouden met voldoende vrije uitloop.

Deze planontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied', omdat het bouwvlak van het agrarisch bouwblok wordt overschreden. Een herziening van het bestemmingsplan is nodig om medewerking te kunnen verlenen aan de beoogde planontwikkeling. Dit bestemmingsplan maakt een uitbreiding van het bouwvlak ten behoeve van de gevraagde (neven)activiteiten juridisch planologisch mogelijk.

Ligging

Het plangebied ligt aan de Noordkant van de A15, boven Sliedrecht in de randen van de Alblasserwaard. Het perceel ligt aan de Kweldamweg, een weg in het buitengebied van Sliedrecht die verschillende moderne agrarische bedrijven en een groenbeheerbedrijf ontsluit. Aan de zuidkant van het kavel loopt de Kweldamweg. Ten zuiden hiervan ligt het open weiland tot de spoorbaan en A15 met daarachter de bebouwde kom van Sliedrecht. Aan de westkant ligt op enige afstand een ander agrarisch bedrijf. Naar het oosten en noorden is er het open weiland met in de verte het lintdorp Wijngaarden (2km). Het zicht op open weiland wordt beïnvloed door twee hoogspanningstracé’s.
Ligging Kweldamweg 8-10

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Baanhoek West, eerste partiële herziening (NL.IMRO.0610.bp28kweldamweg8-3001) is door de raad op 28 oktober 2014 vastgesteld en met ingang van 2 januari 2015 in werking getreden. Het bestemmingsplan is op 13 augustus 2015 onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.

Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn