Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Bestemmingsplan Woongebied 1e herziening

Bestemmingsplan Woongebied 1e herziening

Het bestemmingsplan ‘Woongebied’ 1e herziening omvat het grootste deel van het woongebied van Sliedrecht. Daardoor geldt voor dit woongebied een uniform en actueel juridisch planologisch kader, dat is afgestemd op de huidige eisen van beleid en beheer.


Ligging Ligging 1e herziening Woongebied

Het plangebied ligt globaal tussen de Rijksweg A15 in het noorden en de rivier de Beneden-Merwede in het zuiden. Aan de westzijde loopt het plangebied tot aan de Parallelweg langs de spoorbaan. Aan de zuidzijde volgt de plangrens de Craijensteijn, Molendijk, Havenstraat, via de Merwedestraat en de Adriaan Volkersingel naar de Rivierdijk. Daar waar de Rivierdijk naar het noorden ombuigt richting A15, ligt de oostelijke plangrens. In het plan is het centrumgebied van Sliedrecht niet opgenomen.

1e herziening

Op 4 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Woongebied gedeeltelijk herzien. Met de eerste herziening is het bestemmingsplan op de volgende punten aangevuld:


- Voor de bouwblokken Roerdompstraat 1 t/m 15, Kievitlaan 2 t/m 16 en Meerkoetsstraat 2 t/m 12 wordt op de plankaart aangegeven dat dakopbouwen mogelijk zijn;
- De bouwmogelijkheden voor de locatie tussen de Kerkbuurt, het ziekenhuis, de Wilhelminastraat en de Kerkstraat worden in overeenstemming gebracht met het voormalige bestemmingsplan ‘Woongebied’;
- Het bouwvlak voor het ziekenhuis is eveneens in overeenstemming gebracht met het voormalige bestemmingsplan ‘Woongebied’;
- Voor het perceel De Wiel 242, dat ten onrechte de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Groen’ had gekregen is de bestemming ‘Wonen’ opgenomen;
- De percelen aan de Paulus Potterstraat 2 t/m 16 zijn bestemd als ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ omdat de woningen ter plaatse zijn gesloopt;
- Voor alle niet-woonbestemmingen geldt dat het bouwvlak is opgenomen conform het voormalige bestemmingsplan ‘Woongebied’. Waar het bouwvlak niet meer actueel was gezien de bestaande situatie is het bouwvlak daarop aangepast;

- In de bestemming Groen is de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gewijzigd in 3 meter in plaats van 6 meter;

- De opsomming van het dijklint is gewijzigd in ‘Baanhoek, Molendijk, Kerkbuurt en Rivierdijk’.
 

Daarnaast is het bestemmingsplan uitgebreid met een tweetal gebieden, namelijk het Burgemeester Winklerplein en het gebied tussen de Rivierdijk, P.C. Hooftlaan, Krommestoep en Jordaanstoep. Voor beide gebieden gold een verouderd bestemmingsplan. Voor deze gebieden is de huidige bestemming overgenomen (meestal de feitelijke situatie op dit moment). Het opnemen van beide gebieden in het bestemmingsplan Woongebied heeft geen gevolgen voor de ontwikkelingen in de gebieden. Hiervoor worden aparte bestemmingsplannen in procedure gebracht. Het betreft slechts een tijdelijke bestemming.

 

Onherroepelijk

Het bestemmingsplan Woongebied 1e herziening is (met ingang van 26 juli 2013) onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u telefonisch contact opnemen met het team VROM, tel. 0184 – 495956.

Pdf-versie

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan hieronder ook downloaden (pdf).
 

        

Het plangebied is onderverdeeld in 6 kaarten:

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn