Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan Baanhoek 80

Omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan Baanhoek 80

Inhoud

Initiatiefnemer is voornemens een woning op te richten aan de Baanhoek 80 kadastraal bekend sectie K nummer 2798, 2799, 3577, 3588 en 3679 te Sliedrecht.
 

Ligging

Planlocatie Baanhoek 80 is gelegen in de zuidwesthoek van Sliedrecht. In de nabijheid van het plangebied bevinden zich hoofdzakelijk woningen. Op circa 100 meter van de planlocatie is een autobedrijf gevestigd. Ten noorden en ten westen van de planlocatie zijn woningen en op grotere afstand maatschappelijke functies (o.a. verpleeghuis De Merwebolder) gevestigd. Ten oosten van de planlocatie bevindt zich op circa 300 meter industrieterrein Het Plaatje. Ten zuiden grenst het plangebied aan de dijk van de Beneden-Merwede. Aan de overzijde van de Beneden-Merwede, ten zuidwesten van het plangebied is industrieterrein De Staart gelegen (gemeente Dordrecht).

Ligging Baanhoek 80


Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 26 januari 2016 een omgevingsvergunning te hebben verleend de activiteiten: het bouwen van een bouwwerkhet gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan.


Stukken ter inzage

In verband hiermee ligt het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage, vanaf donderdag 4 februari 2016 tot donderdag 17 maart 2016, in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.


Mogelijkheid indienen beroep

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007BM Rotterdam. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen voornoemde termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit WABO projectbesluit is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl


Informatie

Voor meer informatie over dit WABO projectbesluit of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495956.
 

DownloadsBezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn