Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Ontwerp bestemmingsplan Staatsliedenbuurt

Ontwerp bestemmingsplan Staatsliedenbuurt

Voor de Staatsliedenbuurt is in de periode 2016-2020 een vernieuwing van de woningvoorraad en de openbare ruimte voorzien. De buurt bestaat uit 540 woningen, waarvan 428 sociale huurwoningen in bezit en beheer zijn bij Tablis Wonen. De overige woningen in de wijk zijn koopwoningen. De indeling van de wijk, en de woningen zelf, zijn verouderd en voldoen niet meer aan de kwaliteit die van een moderne woonwijk wordt gevraagd. De staat van veel huizen is niet goed en de openbare ruimte kent diverse knelpunten. Om te zorgen dat de wijk toekomstbestendig wordt is een ingrijpende en grootschalige aanpak van de wijk nodig. Concreet betekent dit dat in het westelijke deel van de Staatsliedenbuurt een groot aantal woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De woningen in het oostelijke deel van de wijk worden grondig gerenoveerd. Ook de openbare ruimte zal op de schop worden genomen. De voorziene nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Woongebied. Het bestemmingsplan Staatsliedenbuurt herziet het vigerende bestemmingsplan, uiteraard voor zover dit plan samenvalt met het plangebied van het onderhavig bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt een actuele en uniforme regeling verkregen voor de nieuw te realiseren onderdelen van de Staatsliedenbuurt.


Ligging

Staatsliedenbuurt

 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. 


Hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De procedure vaststelling hogere grenswaarden is gekoppeld aan de procedure voor het ontwerp bestemmingsplan. Het PDF-bestandontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder ligt tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzageligging bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.


Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met team VROM, telefoon 0184 – 495956.


Downloads

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn