Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkbuurt 12-18

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kerkbuurt 12-18

 Initiatiefnemer is voornemens om 16 appartementen op te richten.


Plangebied

Kerkbuurt 12-18


Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten:

  1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
  2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo);
  3. een in-/uitrit maken, hebben of veranderen.

Stukken ter inzage

In verband hiermee ligt het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken zes weken vanaf vrijdag 30 december 2016 tot en met donderdag 9 februari 2017 ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.

U kunt het ontwerpbesluit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of hieronder downloaden.


Mogelijkheid zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging  kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Uw zienswijzen kunt u schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij team VTH.


Nadere informatie

Voor meer informatie over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met team VTH, telefoon 0184 – 495955.


Downloads

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn