Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Ontwerpbestemmingsplan Kweldamweg 49

Ontwerpbestemmingsplan Kweldamweg 49

In 1999 heeft het bedrijf Verheij Integrale Groenzorg zich gevestigd aan de Kweldamweg 49. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een middelgrote onderneming en biedt een jaarrond werk aan circa 100 FTE. De afgelopen jaren heeft het bedrijf zich weten te ontwikkelen en is het gegroeid. Hiermee heeft het bedrijf zich kunnen aanpassen aan de veranderende markt, waarbij verdergaande mechanisatie en toegenomen werkvolume eist dat het bedrijf is opgeschaald. Onderhavig plan voorziet derhalve in een uitbreiding qua gebruiks- en bebouwingsruimte van een reeds bestaand bedrijf i.c. het formaliseren van afdoende ruimtebeslag voor een grotendeels ‘aanwezige’ omvang.

Ligging

De planlocatie aan de Kweldamweg 49 ligt aan een van de oost-west gerichte wegen in het buitengebied van Sliedrecht. De locatie grenst aan een waterzuivering (oostzijde en zuidzijde). Het bedrijf zal uitbreiden in westelijke richting, door het bedrijf over de breedte van het aangrenzende perceel uit te breiden. Het bedrijf en de uitbreiding liggen aldus in de strook percelen die zijn ontsloten vanaf de Kweldamweg en die doorlopen tot aan de Betuwelijn, tevens zijnde de rand van het stedelijk gebied van Sliedrecht.
Locatie Kweldamweg 49

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 956.

Documenten

PDF-bestandNotitie inspraak en overleg
PDF-bestandVerkennend bodemonderzoek
PDF-bestandAanvullend bodemonderzoek
PDF-bestandFlora- en faunaonderzoek
PDF-bestandPlankaart
PDF-bestandRegels ontwerp bestemmingsplan Kweldamweg 49
PDF-bestandToelichting ontwerp bestemmingsplan Kweldamweg 49

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn