Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht en ontwerpbesluit hogere waarden geluid

Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht en ontwerpbesluit hogere waarden geluid

Vanaf donderdag 25 april 2019 ligt voor een periode van zes weken, dus tot en met woensdag 5 juni 2019, ter inzage:


 1. het ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht

  Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk op het onbebouwde gedeelte van het perceel ten zuiden van de Parallelweg 8. Dit voornemen past niet binnen het geldende bestemmingsplan Woongebied 2016 omdat daarin is bepaald dat het aantal woningen zoals aanwezig bij het in werking treden van dat bestemmingsplan niet mag toenemen. Met de voorgenomen realisatie van de vrijstaande woning neemt het aantal woningen met 1 toe. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan Woongebied 2016 echter al wel een woonbestemming.

 2. het ontwerpbesluit hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting volgens de Wet geluidhinder voor 1 woning aan de Parallelweg 8 te Sliedrecht

  In verband met de voorgenomen bouw van deze vrijstaande woning is op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) onderzoek uitgevoerd naar wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Uit dat onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege de spoorbaan Dordrecht-Sliedrecht niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 55dB. De geluidsbelasting bedraagt 65dB. Ten aanzien van het aspect industrielawaai is geconstateerd dat de woning binnen de 50dB(A)-contour ligt van bedrijventerrein De Staart. De geluidsbelasting op het perceel bedraagt maximaal 52dB(A). De cumulatieve geluidsbelasting van het rail- en industrielawaai is 61,1 dB. Het toepassen van geluidreducerende maatregelen is niet voldoende om de voorkeursgrenswaarden te bereiken.
  Het college van B&W heeft het voornemen om de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken door hogere grenswaarden (65 dB voor railverkeerslawaai en 52 dB(A) voor industrielawaai) vast te stellen.


Ter inzage

 1. U kunt het ontwerpbestemmingsplan raadplegen:
  - In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
  - Op www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp36Parallelweg8-2001);
 2. U kunt het ontwerpbesluit hogere waarden geluid en het akoestisch rapport raadplegen:
  - In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;


Downloads ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 8


Downloads ontwerpbesluit hogere waarden geluid Parallelweg 8


Mogelijkheid indienen zienswijzen

 1. Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u zenden aan de raad van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.

 2. Tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit hogere waarden geluid ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Uw zienswijze kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.


Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u in beide hiervoor bedoelde gevallen een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.


Nadere informatie

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere waarden geluid kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn