Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Parapluherziening industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Parapluherziening industrielawaai Molendijk-Industrieweg

Inhoud

Rond het industrieterrein Molendijk-Industrieweg ligt een geluidszone die is vastgesteld in 1991. Uit recent onderzoek van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid blijkt dat in de loop der jaren aan de noordzijde van de zone (bij de Molendijk) een aantal kleine overschrijdingen is ontstaan. Deze overschrijdingen zijn veroorzaakt door veranderde regelgeving en enkele veranderingen in de vergunde situatie bij bedrijven. De overschrijdingen kunnen worden weggenomen door de grens van de geluidszone aan de noordzijde op enkele plekken te verruimen. Op een aantal plaatsen is de huidige grens van de geluidszone ongunstig gesitueerd ten opzichte van bebouwing en wordt de geluidszone juist iets teruggelegd richting het industrieterrein. Voor de situering van de geluidszone is een logische ligging gekozen langs bestaande infrastructuur. Door de herziening van de geluidszone komen 42 woningen binnen de zone te liggen. Voor deze woningen wordt samen met dit bestemmingsplan een ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage gelegd.


De herziening van de geluidszone betekent niet dat er meer geluid wordt toegestaan dan nu in de huidige situatie het geval is, maar dat de huidige (vergunde) situatie wordt vastgelegd. Dit betekent dat de feitelijke geluidssituatie niet wijzigt.


Plangebied

Aan de noord- en oostzijde loopt de geluidszone door het plangebied van de bestemmingsplannen Woongebied, Oude Uitbreiding West deelgebied A en Oude Uitbreiding West deelgebied B en C en Molendijk-Industrieweg. De geluidszone voor zover deze binnen het bestemmingsplan Woongebied ligt, is bij vaststelling van dat plan niet op de verbeelding en in de regels vastgelegd. De herziening heeft dan ook betrekking op de gronden binnen het bestemmingsplan Woongebied waar de geluidszone over heen ligt. Ten slotte moet binnen de bestemmingsplannen voor Oude Uitbreiding West een kleine correctie plaatsvinden van de geluidszone zodat het een en ander overeenkomt met de huidige (vergunde) situatie. Het laatste deel van de geluidszone wordt vastgelegd bij de actualisatie van het bestemmingsplan Molendijk- Industrieweg. Dit bestemmingsplan is in december ter inzage gelegd.

Parapluherziening industrielawaai Molendijk-Industrieweg


Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Parapluherziening industrielawaai Molendijk-Industrieweg  (NL.IMRO.0610.bp30geluidzone-3001) is door de raad op 8 oktober 2013 vastgesteld en met ingang van 6 december 2013 in werking getreden.


Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.


Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184)  495 963.


Documenten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn