Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Ruimtelijke plannen Ruimtelijke plannen in Sliedrecht Vastgesteld bestemmingsplan Rivierdijk West

Vastgesteld bestemmingsplan Rivierdijk West

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 20 juni 2017 het bestemmingsplan Rivierdijk West met ID-nummer NL.IMRO.0610.rivierdijkwest-3001 heeft vastgesteld.


Ligging

Het plangebied ligt in het zuiden van de gemeente Sliedrecht; tegen de rivier de Beneden Merwede, aan de T-splitsing Oosterburgsestraat-PC Hooftlaan en aan de Rivierdijk. De percelen die bij het plangebied horen liggen aan weerszijde van de Rivierdijk, het betreffen de percelen Rivierdijk 538, 540 (ten zuiden) en Rivierdijk 761- 769 (ten noorden).


Inhoud

Onderhavig bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 11 grondgebonden woningen mogelijk in het plangebied. Het bestemmingsplan heeft een gedetailleerd karakter, waarmee uitsluitend de gewenste ontwikkeling van de woningen mogelijk wordt gemaakt.


De gemeenteraad heeft ingestemd met een ontwerp waarin 11 grondgebonden woningen zijn ingepast in het plangebied. Het ontwerp bestaat uit 8 woningen aan de noordzijde van de Rivierdijk (twee drie-onder-een kappers met daartussen een twee-onder-een-kapper) en 3 woningen aan de zuidzijde van de Rivierdijk (een twee-onder-een kapper en één vrijstaande woning). Deze locatie staat ook bekend als 'locatie Lanser'.


De voorziene nieuwbouw aan de Rivierdijk West past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Kerkbuurt-Oost. Het bestemmingsplan Rivierdijk West herziet het vigerende bestemmingsplan, uiteraard voor zover dit plan samenvalt met het plangebied van het onderhavig bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt een actuele en uniforme regeling verkregen voor de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse.


Ter inzage

In overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het vastgestelde bestemmingsplan vanaf donderdag 6 juli 2017 tijdens kantooruren gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 16 augustus 2017, ter inzage in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.
U kunt het bestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.


Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan tijdens de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en door een ieder tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. Beroep wordt ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.


Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij een dergelijk verzoek wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn