Spring naar inhoud
Home Zorg en Welzijn Wmo

Wmo

In Sliedrecht willen we dat iedere inwoner, ongeacht zijn beperking, als volwaardig inwoner mee kan en mag doen. De eigen kracht en de kracht van het sociaal netwerk van inwoners zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.  Komt u er samen niet uit en heeft u hulp nodig, kijk op deze PDF-bestandwegwijzer of voor de PDF-bestandEngelse versie waar u terecht kunt.


De gemeente Sliedrecht is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor:

  • het bevorderen van de sociale samenhang tussen inwoners
  • het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking
  • het bieden van opvang aan mensen die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven


Om dit ook mogelijk te maken, werkt de gemeente Sliedrecht samen met lokale en regionale partijen. Meer over de uitvoering van de Wmo-taken in Sliedrecht leest u in het PDF-bestandWmo-beleidsplan van Sliedrecht.

Algemene voorzieningen in Sliedrecht

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen met een laagdrempelig karakter, die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. U heeft hiervoor geen indicatie van een (huis)arts nodig. 


Algemene voorzieningen zijn er in Sliedrecht in drie vormen:

  • gemeentelijke voorzieningen (zoals welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk en opvangvoorzieningen)
  • commerciële voorzieningen (zoals maaltijdenservices en boodschappendiensten)
  • vrijwilligersinitiatieven 


Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

In Sliedrecht kunt u bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) terecht voor deze algemene voorzieningen. Zij geven u informatie en advies, bemiddelen voor u als het nodig is en begeleiden en ondersteunen u bij het meedoen aan onze samenleving.
Daarnaast is SWS verantwoordelijk voor: 

  • het sociaal raadsliedenwerk
  • mantelzorgondersteuning
  • het bevorderen van vrijwilligerswerk


Maatwerkvoorzieningen

Als algemene voorzieningen niet of onvoldoende helpen om weer mee te doen in de maatschappij, kunt u in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen. Het gaat hier dan om voorzieningen zoals huishoudelijke  ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassing, thuisondersteuning (begeleiding), logeervoorzieningen, dagbesteding/activering, opvang en beschermd wonen.


Wmo


Maatwerkvoorzieningen worden door de gemeenten in de regio Drechtsteden (dus ook in Sliedrecht) regionaal georganiseerd. Het gaat hier om voorzieningen die uw zelfredzaamheid vergroten en u helpen weer mee te doen in de maatschappij: op eigen kracht, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit uw sociale netwerk. Voor deze voorzieningen heeft u een indicatie nodig van uw (huis)arts.

Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) biedt deze maatwerkvoorzieningen aan op basis van een indicatie. De inwoner kiest na toekenning van een maatwerkvoorziening voor zorg en ondersteuning in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). 


Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?
De adviesraad geeft advies aan het college van burgemeesters en wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein. Het werkveld van de Adviesraad is dus breed: van wonen, welzijn en zorg (Wmo) tot werk, inkomen (Participatiewet) en Jeugd. Ook passend onderwijs valt hieronder. De adviesraad wil met haar adviezen eraan bijdragen dat iedere inwoner van Sliedrecht zo goed als mogelijk mee kan doen.


Gevraagd en ongevraagd advies
De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de Sliedrechtse inwoners. Daarbij baseren zij zich op informatie van de inwoners, op ervaringen van gebruikers en op kennis van professionals. Daarnaast volgt de adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en is alert op knelpunten.


De Adviesraad Sociaal Domein is een opvolger van de Wmo-adviesraad en bestaat uit  mensen met ervaring als cliënt en uit mensen met kennis vanuit hun werk- en/of vrijwilligersomgeving.


Leden
De leden van de nieuwe Adviesraad zijn: dhr. Andries Bakker, mw. Willy Groenemeijer, mw. Annebeth de Jong, dhr. Piet de Keijzer, dhr. Herman Kazen, dhr. Marcel Koot, mw. Mirjam Lankreijer,  dhr. Dick van Mourik, dhr. Henk Visser en dhr. Kees Visser. De leden zijn benoemd op 21 februari 2017.


Adviesraad Sociaal Domein
 

Wmo-loket Sliedrecht

In Sliedrecht kunt u bij het WMO-loket terecht met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij werken nauw samen met de Sociale Dienst Drechtsteden.
Het Wmo-loket  adviseert en ondersteunt inwoners van de gemeente Sliedrecht bij hun aanvraag voor Wmo-voorzieningen, zoals bijzondere bijstand, hulp in het huishouden en mantelzorg.


Wmo-loket
Industrieweg 11 (gemeentekantoor)
(0184) 495 835
Inloop op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn