Spring naar inhoud
Home Zorg en Welzijn Wmo

Wmo

In Sliedrecht willen we dat iedere inwoner, ongeacht zijn beperking, als volwaardig inwoner mee kan en mag doen. De eigen kracht en de kracht van het sociaal netwerk van inwoners zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt.  Komt u er samen niet uit en heeft u hulp nodig, kijk op deze PDF-bestandwegwijzer of voor de PDF-bestandEngelse versie waar u terecht kunt.De gemeente Sliedrecht is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor:

  • het bevorderen van de sociale samenhang tussen inwoners
  • het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking
  • het bieden van opvang aan mensen die zich niet zelfstandig in de samenleving kunnen handhaven


Om dit ook mogelijk te maken, werkt de gemeente Sliedrecht samen met lokale en regionale partijen. Meer over de uitvoering van de Wmo-taken in Sliedrecht leest u in het PDF-bestandWmo-beleidsplan van Sliedrecht.

Algemene voorzieningen in Sliedrecht

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen met een laagdrempelig karakter, die in principe voor iedereen toegankelijk zijn. U heeft hiervoor geen indicatie van een (huis)arts nodig. 


Algemene voorzieningen zijn er in Sliedrecht in drie vormen:

  • gemeentelijke voorzieningen (zoals welzijnswerk, algemeen maatschappelijk werk en opvangvoorzieningen)
  • commerciële voorzieningen (zoals maaltijdenservices en boodschappendiensten)
  • vrijwilligersinitiatieven 


Stichting Welzijnswerk Sliedrecht

In Sliedrecht kunt u bij Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) terecht voor deze algemene voorzieningen. Zij geven u informatie en advies, bemiddelen voor u als het nodig is en begeleiden en ondersteunen u bij het meedoen aan onze samenleving.
Daarnaast is SWS verantwoordelijk voor: 

  • het sociaal raadsliedenwerk
  • mantelzorgondersteuning
  • het bevorderen van vrijwilligerswerk


Maatwerkvoorzieningen

Als algemene voorzieningen niet of onvoldoende helpen om weer mee te doen in de maatschappij, kunt u in aanmerking komen voor maatwerkvoorzieningen. Het gaat hier dan om voorzieningen zoals huishoudelijke  ondersteuning, hulpmiddelen, woningaanpassing, thuisondersteuning (begeleiding), logeervoorzieningen, dagbesteding/activering, opvang en beschermd wonen.


Wmo


Maatwerkvoorzieningen worden door de gemeenten in de regio Drechtsteden (dus ook in Sliedrecht) regionaal georganiseerd. Het gaat hier om voorzieningen die uw zelfredzaamheid vergroten en u helpen weer mee te doen in de maatschappij: op eigen kracht, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit uw sociale netwerk. Voor deze voorzieningen heeft u een indicatie nodig van uw (huis)arts.

Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) biedt deze maatwerkvoorzieningen aan op basis van een indicatie. De inwoner kiest na toekenning van een maatwerkvoorziening voor zorg en ondersteuning in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB).
 

Wmo-adviesraad Sliedrecht

De Wmo-adviesraad Sliedrecht adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd bij de ontwikkeling, de uitvoering en de evaluatie van het beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 


In de Wmo-adviesraad zitten vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen van de Wmo. Bij deze doelgroepen gaat het bijvoorbeeld om ouderen, mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking, GGZ-cliënten, verslaafden, mantelzorgers en vrijwilligers.


Wmo-loket Sliedrecht

In Sliedrecht kunt u bij het Wmo-loket terecht met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij werken nauw samen met de Sociale Dienst Drechtsteden.
Het Wmo-loket  adviseert en ondersteunt inwoners van de gemeente Sliedrecht bij hun aanvraag voor Wmo-voorzieningen, zoals bijzondere bijstand, hulp in het huishouden en mantelzorg.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht