Bezwaarschrift indienen

Als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad), kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen tegen het genomen besluit. U moet dan wel een rechtstreeks belang hebben bij het genomen besluit. Het besluit zelf of de bekendmaking in de krant geeft hierover meer informatie.

Bestuursorgaan

U kunt uw bezwaarschrift richten en versturen aan het bestuursorgaan, dat het besluit heeft genomen. Dat kan zijn aan het college van Burgemeester en Wethouders, aan de gemeenteraad of aan de Burgemeester, Postbus 16, 3360 AA, Sliedrecht Naar aanleiding van het bezwaarschrift moet het bestuursorgaan zijn besluit volledig heroverwegen.

Nieuw besluit

Als het bestuursorgaan het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond acht, neemt het in principe een nieuw besluit dat het eerste besluit vervangt of wijzigt.

Wanneer dien ik een bezwaarschrift in?

U dient een bewaarschrift in als u het als burger of bedrijf niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad). U moet een bezwaarschrift indienen binnen zes weken, nadat het besluit is bekendgemaakt.

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

Een bezwaarschrift moet u schriftelijk indienen. U kunt het bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het door u bestreden besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar.

Wordt mijn bezwaarschrift gepubliceerd?

Een bezwaarschrift is een openbaar stuk en wordt toegevoegd aan het zaakdossier dat voor de behandeling van het bezwaarschrift wordt samengesteld. Belanghebbenden kunnen er kennis van nemen.

Hoe lang duurt de afhandeling van mijn bezwaarschrift?

Binnen 10 weken handelen wij uw bezwaarschrift af en krijgt u de beslissing op uw bezwaar thuisgestuurd. Als dit niet lukt, ontvangt u voor afloop van deze termijn een zogenaamd verdagingsbesluit, waarin aangegeven wordt dat de afhandeling maximaal 6 weken wordt uitgesteld. Verder uitstel is alleen mogelijk als u daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad of ermee instemmen. Voor de meeste bezwaarschriften op het terrein van gemeentelijke belastingen geldt een andere afhandeltermijn. Bezwaarschriften ten aanzien van de meeste belastingbeschikkingen dienen namelijk te worden afgehandeld in het jaar waarin dat bezwaarschrift is binnengekomen.

Wat kost indienen van een bezwaarschrift?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaarschrift.

Wat moet er vermeld staan in het bezwaarschrift?

In een bezwaarschrift moet het volgende staan vermeld:

  • naam, adres, postcode en woonplaats
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • de beslissing waartegen het bezwaar is gericht
  • de reden van bezwaar tegen de beslissing (gronden)
  • de handtekening van degene die bezwaar maakt

U kunt het beste een afschrift van het bestreden besluit meesturen.

Is de procedure voor het indienen van een bezwaarschrift altijd gelijk?

De procedure voor het indienen van een bezwaarschrift is niet altijd gelijk. Bij het maken van bezwaar tegen bepaalde soorten besluiten wordt een iets afwijkende procedure doorlopen. Dit geldt voor “Belastingen”, “Wet, Werk en Bijstand”, “Wet Maatschappelijke Ondersteuning”, “Legesheffing”, de “Gemeentelijke Basisadministratie” en de Leerplichtwet. Voor deze bezwaarschriften kunt u het formulier “Bezwaarschrift Awb” niet gebruiken. Hieronder treft u de verwijzingen naar deze pagina’s aan met informatie hoe u deze bezwaarschriften wel kunt indienen.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie belt u met de afdeling Samenleving en Bestuur via telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht).