Locatie asielzoekerscentrum Sliedrecht definitief

De gemeente Sliedrecht heeft definitief een locatie voor de opvang van asielzoekers gevonden. Het asielzoekerscentrum (azc) wordt ontwikkeld tussen de Zwijnskade, Kweldamweg en de Betuwelijn. Deze locatie is bepaald na intensief overleg met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Op deze locatie vangt het COA op termijn maximaal 250 asielzoekers op, die hier tijdelijk zullen verblijven. Enkele van de betrokken partijen hebben de gemeente Sliedrecht gevraagd om de informatie hierover te delen na het kerstreces om ook de eigen communicatie te kunnen organiseren.

COA en de grondeigenaar ronden naar verwachting op korte termijn de overeenkomst af om het terrein de komende vijf jaar te kunnen gebruiken. Na het definitieve akkoord wordt op zo kort mogelijke termijn gestart met de verdere voorbereidingen voor de komst van een azc. Daarbij horen onder andere onderzoeken om te komen tot de (tijdelijke) bestemmingswijziging, voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de grond en het uitwerken van een concreet bouwplan vanuit het COA. De gemeente geeft ook een vervolg aan de gesprekken met direct-omwonenden en andere inwoners van Sliedrecht en omliggende gemeenten om zo gezamenlijk te komen tot een zorgvuldige landing en goede inpassing van de opvang in de Sliedrechtse samenleving.

Samenwerking buurgemeenten

De afgelopen periode hebben er ook gesprekken plaatsgevonden met diverse buurgemeenten. We zijn in de regio samen verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, gemeenten moeten zorgen voor passende huisvesting. Met de gemeente Alblasserdam zijn concrete afspraken gemaakt over de taakverdeling op het gebied van asielopvang en huisvesting statushouders. Sliedrecht vangt een hoger aantal asielzoekers op (maximaal 250), waarmee Sliedrecht een deel van de Alblasserdamse asielzoekers opvangt. Alblasserdam neemt in ruil hiervoor een deel van de huisvesting van statushouders uit Sliedrecht voor haar rekening.

Verantwoordelijkheid

Het college van B&W onderstreept nogmaals het waarom van het azc: “De noodzaak om vluchtelingen op te vangen, is en blijft onverminderd hoog. Dit probleem vraagt inzet van ons als lokale overheid, we nemen met de realisatie van dit azc onze verantwoordelijkheid.” Door zelf regie te nemen in zowel de komst als de locatiekeuze voor een azc draagt de gemeente bij aan een menswaardige opvang van vluchtelingen die asiel aanvragen in Nederland.

Informatieavond

In het eerste kwartaal van dit jaar zal een informatieavond gehouden worden voor geïnteresseerden. Nadere details hierover volgen zodra datum(s) en locatie(s) bekend zijn.