Sliedrechts azc eind 2025 open

Op maandagavond 27 mei is de gemeenteraad van Sliedrecht bijgepraat over de asielopvang die in de gemeente komt. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsvergadering. De opvanglocatie zal naar verwachting eind 2025 open zijn en komt op de locatie Kweldamweg-Zwijnskade. Op deze locatie zullen 250 asielzoekers opgevangen worden.

Sliedrecht nam in 2022 het initiatief om een asielopvanglocatie binnen haar gemeentegrenzen mogelijk te maken. De visie van het gemeentebestuur is niet gewijzigd na de komst van de spreidingswet. Het eventueel intrekken van de wet (wat blijkt uit het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet) heeft op dit moment geen gevolgen. De urgentie is onverminderd hoog, zo blijkt uit regelmatige oproepen voor opvangplekken voor vluchtelingen.

Samenwerking in de regio

We zijn in de regio samen verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, gemeenten moeten zorgen voor passende huisvesting. Met de gemeente Alblasserdam zijn concrete afspraken gemaakt over de taakverdeling op het gebied van asielopvang en huisvesting van statushouders. Sliedrecht biedt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de mogelijkheid om een hoger aantal asielopvangplekken te creeren (250), waardoor ook de Alblasserdamse taakstelling kan worden ingevuld. Alblasserdam neemt in ruil hiervoor een deel van de huisvesting van statushouders uit Sliedrecht voor haar rekening. Molenlanden is een pilotgemeente voor meerdere kleinschalige opvanglocaties. In Molenlanden worden asielzoekers opgevangen in deze kleinschalige locatie. Voor basisvoorzieningen als de huisarts, wensen zij gebruik te maken van de grotere locatie in Sliedrecht. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft inmiddels aangegeven hun opvang te willen huisvesten in het azc van Sliedrecht en gesprekken hierover tussen beide gemeenten volgen op korte termijn.

Samenwerking met COA

Het COA is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het terrein van het azc. Er ligt inmiddels een bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente, waarin afspraken zijn gemaakt tussen deze twee partijen. Ook is het COA in een afrondende fase van de huurovereenkomst met de eigenaar van de grond aan de Kweldamweg-Zwijnskade. De formele vergunning om een azc te realiseren in Sliedrecht-Noord is inmiddels door het COA aangevraagd.

Participatie

Door de gemeente is stevig ingezet op participatie. Zo was er 26 februari een informatieavond voor inwoners. Ook is er afgelopen maanden diverse keren gesproken met de direct-omwonenden, een belangrijke groep mensen die de gemeente graag dichtbij houdt. Ook is er op 24 april een eerste bijeenkomst geweest van de klankbordgroep. Daarin zitten 12 personen, wonend in Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Wijngaarden. Ook deze groep is een belangrijke schakel in de komende tijd, in aanloop naar de opening van het azc. De komende tijd zullen ook maatschappelijke organisaties aangehaakt worden.

Financiën

De gemeente Sliedrecht biedt het COA de mogelijkheid maximaal 250 asielzoekers op te vangen. Bijna alle kosten die de gemeente hierbij maakt worden door het COA vergoed. Het COA is na opening verantwoordelijk voor de exploitatie en financiën op de locatie zelf. Het is niet zo dat de gemeente veel geld verdiend aan deze opvang. Hoewel de gemeente een zogenoemde bonus per op te vangen asielzoeker ontvangt, zullen deze inkomsten gebruikt worden om de overige, niet vergoede kosten, te betalen.

Planning

Als de vergunning verleend is, start de voorbelasting van de locatie. Voorbelasting is nodig om bebouwing in de polder mogelijk te maken. De voorbelasting duurt zo’n 9 maanden. Daarna begint de bouw van het azc. Opening van de locatie staat nu gepland aan het eind van 2025. Tot die tijd wordt door de gemeente samen met het COA en andere (maatschappelijke) partners onder andere gewerkt aan de inpassing in het gebied en (verkeers)veiligheid. De gemeenteraad wordt naar verwachting eind dit jaar of uiterlijk begin 2025 opnieuw bijgepraat, met name over de veiligheidsaanpak en de sociale aspecten die komen kijken bij de realisatie van een opvanglocatie. Via de gemeentepagina en de website houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.