De Driehoek

Het college heeft op 10 december 2019 besloten om een andere invulling voor de Driehoek te zoeken. De zoektocht richtte zich op initiatieven die weinig verkeersbewegingen met zich meebrengen. Dit uitgangspunt - in combinatie met de uitdagingen die er momenteel op het gebied van duurzame energievoorziening zijn - heeft geleid tot de ambitie om het gebied in te richten met initiatieven die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

In de Koers 2030 is aangegeven dat de Driehoek ingezet gaat worden om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities. In de Omgevingsvisie wordt dit nogmaals benadrukt. De ambitie voor de Driehoek is ook opgenomen in het collegewerkprogramma 2022-2026 (link naar CWP) als speerpunt onder de kernopgave ruimtelijke vernieuwing.

Vaststelling gebiedsvisie de Driehoek

Op 28 maart 2023 is de gebiedsvisie voor de Driehoek (pdf 17.809 kB) vastgesteld door de gemeenteraad. In de gebiedsvisie worden ruimtelijke kaders en voorwaarden gesteld voor de ontwikkeling van duurzaamheidsinitiatieven in de Driehoek.
In de gebiedsvisie is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van een geothermie installatie, een hoogspanningsstation (50/13kV) van Stedin, een waterstofelektrolyse installatie en zon op land. Er hebben zich al initiatiefnemers gemeld bij de gemeente voor de beoogde ontwikkelingen op de Driehoek. Momenteel worden de duurzaamheidsinitiatieven nader uitgewerkt.

Geothermie installatie

HVC is initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een geothermie installatie in Sliedrecht. De Driehoek is in potentie een geschikte locatie voor de winning van aardwarmte. HVC heeft in april 2023 een subsidie van de Rijksoverheid ontvangen om het project verder te brengen. Er moet onderzoek gedaan worden naar de bodem, waarna een aantal vergunningen aangevraagd dienen te worden. Ook gemeente Sliedrecht moet nog een aantal beslissingen nemen. Verder is het van belang dat er voldoende afnemers van aardwarmte gaan zijn. Pas als alle stappen zijn doorlopen, neemt HVC een definitief besluit over het project.

Waterstofelektrolyse installatie

Op initiatief van Werkgevers Drechtsteden is een innovatietafel Waterstofelektrolyse opgericht. Aan de tafel zitten ondernemers vanuit de productie- en afnamekant. Ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de provincie Zuid-Holland en gemeente Sliedrecht zijn vertegenwoordigd. Op 11 april 2022 hebben de partijen het initiatief ondertekend. Hiermee benadrukken de ondertekenaars de wil en inspanning om lokaal groene waterstof te produceren en de mogelijkheden nader te verkennen. De Driehoek is momenteel aangewezen als potentiële locatie voor de ontwikkeling van een waterstofelektrolyse installatie.

Zon op land

In het kader van de Regionale Energie Strategie Drechtsteden zijn de zoekgebieden voor zon- en windenergie gedefinieerd. De Driehoek in Sliedrecht behoort tot het zoekgebied voor zon op land. Op het platform kunnen projectvoorstellen voor duurzame elektriciteitsopwekking ingediend worden. Momenteel zijn er al initiatiefnemers bekend en is in de gebiedsvisie ruimte gereserveerd voor zon op land in de Driehoek.

Contact

Heeft u ideeën of vragen met betrekking tot bovenstaande initiatieven en de ontwikkeling van de Driehoek? Uw idee of vraag kunt u sturen naar projecten@sliedrecht.nl.