Economische visie 2021-2030

In mei 2021 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de nieuwe Economische Visie voor 2021-2030. Gemeente en VSO werken nu verder aan de uitvoering en zullen daarbij opnieuw alle ondernemers betrekken.

In de periode van het najaar van 2020 tot het voorjaar van 2021 hebben de gemeente en de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen samen gewerkt aan een nieuwe Economische Visie voor Sliedrecht. Tijdens diverse bijeenkomst eind 2020 en begin 2021 hebben alle Sliedrechtse ondernemers de gelegenheid gehad inbreng te leveren en commentaar te geven op de visie. Op 25 mei 2021 is de Economische Visie door de gemeenteraad vastgesteld. Bekijk hier de definitieve versie van Economische Visie 2021-2030.

Uitvoering 2021-2022

Sinds de vaststelling van de Economische Visie hebben de gemeente en de VSO verder gesproken over de uitvoering. De visie is ambitieus en noemt een groot aantal actiepunten voor de komende jaren. Dit vraagt om prioritering en om structuur, zodat er slagkracht is om voor langere tijd plannen te gaan uitvoeren. Na een gespreksronde langs zo'n 80 bedrijven eind 2020 hebben de gemeente en de VSO daarom besloten om te onderzoeken of een "gemeente-breed ondernemersfonds" behulpzaam zou kunnen zijn bij het uitvoeren van de Economische Visie.

Tijdens een brede en drukbezochte ondernemersbijeenkomst op 21 maart 2022 is de stand van zaken op de uitvoering van de Economische Visie gepresenteerd aan ondernemend Sliedrecht en is ook het voornemen om een ondernemersfonds te onderzoeken voorgelegd. Ook heeft de voorzitter van het ondernemersfonds in buurgemeente Hardinxveld-Giessendam toen een toelichting gegeven op het functioneren van het ondernemersfonds daar.
Na de bijeenkomst van 21 maart 2022 is een bredere stuurgroep gevormd, waarin de gemeente en de VSO zijn aangevuld met ondernemers uit alle bedrijventerreinen, winkelgebieden en belangrijkste sectoren van Sliedrecht. Onder begeleiding van het bureau Blaauwberg heeft deze stuurgroep verder onderzocht hoe een ondernemersfonds in Sliedrecht zou kunnen worden vormgegeven. Op 20 juni 2022 hebben de gemeente, VSO en bureau Blaauwberg ook de gemeenteraad hierover bijgepraat.

Op 27 september organiseerden de VSO en de gemeente een bijeenkomst voor ondernemers en andere eigenaren en gebruikers van zakelijk of maatschappelijk vastgoed rondom de Economische Visie. Op deze avond presenteerde de gemeente, de VSO en bureau Blaauwberg de uitkomsten van het onderzoek 'Ondernemersfonds' aan de aanwezigen. De presentatie en rapport leest u op Terugblik bijeenkomst ondernemersfonds.

Ondernemersfonds per 2023

Op 1 november 2022 heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het voorstel voor een ondernemersfonds. Op 15 november heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de komst van een ondernemersfonds per 1 januari 2023. Dit betekent dat de gemeente via de OZB zal zorgen voor de financiering van het ondernemersfonds en dat de samenwerkende ondernemers in Sliedrecht dit kunnen gaan investeren. Om dit verder mogelijk te maken is er vanuit de stuurgroep voor het ondernemersfonds in november een oprichtingsbestuur gevormd. Zij zorgen voor de oprichting van een zelfstandige stichting, die het ondernemersfonds gaat beheren en die ook afspraken maakt met de gemeente. Hier vindt u een aantal veel gestelde vragen en antwoorden over het aanstaande ondernemersfonds.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze beleidsadviseur economie  via het e-mailadres: teameconomiesliedrecht@sliedrecht.nl