Ondernemers Sliedrecht investeren gezamenlijk in eigen ondernemersklimaat

Ondernemers en gemeente hebben op 14 maart een convenant getekend waardoor de ondernemers voortaan gezamenlijk kunnen investeren in het ondernemersklimaat van Sliedrecht. Met dit convenant komt er jaarlijks € 486.000 beschikbaar voor deze investeringen. Dit bedrag is door de gezamenlijke ondernemers vrij te besteden voor o.a. collectieve beveiliging, gebiedsbeheer op bedrijventerreinen of activiteiten in de winkelgebieden.

Samenwerking tussen gemeente en ondernemers

In 2021 heeft de gemeente samen met ondernemers een Economische Visie opgesteld. Om de actiepunten uit de visie uit te voeren, hebben ondernemers aangegeven dat zij behoefte hebben om zelf te investeren. Het gaat dan om concrete zaken als collectieve beveiliging of promotie. Of om abstractere zaken als samenwerking met het technisch onderwijs, verblijfskwaliteit van het dorp, energietransitie en het op gang houden van een regionale A15-lobby. Samenwerking leidt uiteindelijk tot kostenreductie. Uitgangspunt is dat de investeringen goed zijn voor Sliedrecht en voor het Sliedrechtse bedrijfsleven.

Wethouder Economische Zaken Roelant Bijderwieden: "Het ondernemersfonds is een hulpmiddel voor en door ondernemers om te investeren in ondernemend Sliedrecht. Zo kunnen de gezamenlijke ondernemers een slagvaardige partner zijn van de gemeente omdat de realisatie van de Economische Visie een zaak van ons beide is. Daarbij heeft het ondernemersfonds een bredere insteek dan alleen bedrijven en winkels. Ook zorginstellingen, culturele instellingen, scholen en sportverenigingen met eigen vastgoed zijn onderdeel van het fonds. Dit is ook een nadrukkelijke wens van de bedrijven omdat via het fonds zo allerlei nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Als gemeente spannen we ons ook in om iedereen goed aangesloten te krijgen."

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Het ondernemersfonds wordt elk jaar gevuld door de gemeente vanuit de OZB. Daarvoor heft de gemeente extra OZB op alle niet-woningen. In Sliedrecht gaat het om €75 per 100.000 WOZ-waarde, verdeeld over eigenaren en gebruikers samen. De gemeente is dus verantwoordelijk voor de voeding van het fonds maar de ondernemers brengen het geld dus uiteindelijk op. Ze zijn volledig vrij in waar zij het geld aan uitgeven en dat beslissen zij met elkaar.

Rol gemeente in het Ondernemersfonds

Het convenant dat op 14 maart is ondertekend, legt de verantwoordelijkheden en rollen van de gemeente en het ondernemersfonds vast. Elke Sliedrechtse onderneming of organisatie kan een plan indienen voor verbetering van het gezamenlijke ondernemersklimaat.
De gemeente heeft geen stem in het platform of het bestuur van het ondernemersfonds. Het ondernemersfonds beslist zelf waar het geld in geïnvesteerd wordt. De gemeente blijft gewoon haar basistaken uitvoeren; het ondernemersfonds investeert daarbovenop extra.

Adrie Stuij, voorzitter van het oprichtingsbestuur van het ondernemersfonds: "Het ondernemersfonds gaat nu zelfstandig verder aan de slag. Het doel is om steeds meer ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen te gaan betrekken. Alles draait om samenwerking omdat we als collectief echt verder kunnen komen in Sliedrecht. Om dat goed te organiseren heeft het ondernemersfonds ook externe capaciteit aangetrokken en wordt ook gewerkt aan een eigen communicatieplatform. Binnen het fonds beslissen we als ondernemers dus zelf over de besteding van de middelen, waardoor we goed kunnen letten op een verstandige en doelmatige inzet, zodat we optimaal resultaat halen voor de Sliedrechtse ondernemers."

Ondernemersfonds