Wat zijn de speerpunten voor Sliedrecht uit het klimaatakkoord?

zonnepanelenOm de doelen uit het klimaatakkoord te halen richt het college zich de komende 4 jaar op de volgende speerpunten:

In 2030 is het energieverbruik in Sliedrecht met 20% afgenomen.

Door de sterke stijging van de energielasten neemt ook in Sliedrecht het aantal huishoudens met energiearmoede toe. Met de kick-off aanpak energiearmoede is een start gemaakt met het in kaart brengen van deze groep in Sliedrecht. Bij deze groep worden kleine besparende maatregelen aangebracht en energieadvies gegeven. Samen met Tablis Wonen en partners zoals het Bonkelaarhuis, de Voedselbank en de gezamenlijke kerken zal een meerjarige aanpak - om de energiearmoede tegen te gaan - vorm krijgen. Afspraken over het verduurzamen van lage energielabel huurwoningen zijn hierbij een belangrijk onderdeel. 

Voor koopwoningen met lage energielabels zal een bijdrage uit het Nationaal Isolatieprogramma gevraagd worden die wijk-/buurtgericht wordt ingezet. 

In 2026 zijn we succesvol in het opwekken van duurzame energie.

Dit doen we door het sluiten van een Greendeal met Sliedrechtse ondernemers en de Rabobank, waarbij we 80% van de daken van de Nijverwaard, het Stationspark en het Noord-Oostkwadrant van zonnepanelen voorzien. We faciliteren de energiecoöperatie met het benutten van daken van maatschappelijk vastgoed (De Stoep, bieden de mogelijkheid om mee te investeren op de daken binnen de Greendeal en als initiatiefnemer bij zon-op-land initiatieven. Met Tablis Wonen worden afspraken gemaakt over het versneld benutten van hun daken voor zonnepanelen. 

In deze collegeperiode ontwikkelen we de Driehoek tot een ‘energyhub’ met zonneveld, geothermie, hoogspanningsstation en mogelijk door ondernemers gewenste waterstof-productie. Waarmee we industriële processen kunnen verduurzamen. We zijn terughoudend met het ontwikkelen van zon-op-land initiatieven op andere locaties dan de Driehoek, maar geven wel invulling aan de afspraken uit de Regionale Energie Strategie 

De afhankelijkheid van gas voor warmtevoorziening wordt gestaag verminderd.

Dit doen we door het warmtenet uit te breiden en door te ontwikkelen. In 2026 zijn er minimaal 2.500 woningen op het warmtenet aangesloten en wordt het net duurzaam gevoed met warmte uit de slibverbrandingsinstallatie. Hierdoor zetten we forse stappen m.b.t. de noodzakelijke CO2-reductie en bieden we inwoners wooncomfort voor een redelijke prijs. De bijkomende stikstofreductie is een belangrijke component om de projecten uit het programmaplan te realiseren.

In wijkuitvoeringsplannen worden afspraken met inwoners en ondernemers gemaakt over het verduurzamen van hun woningen of panden. Bij 1000 woningen zijn daardoor forse besparingen gerealiseerd en/of is er sprake van een hybride of all-electric warmte-optie. 

Om inwoners optimaal te ondersteunen en activeren, ontwikkelen we in samenwerking met Sliedrechtse ondernemers een ‘energie-dienstenwinkel’. Dit wordt een plek waar we met inwoners 'keukentafel'-gesprekken voeren en alle benodigde informatie en hardware aanwezig is. Leveranciers kunnen de diverse opties doorrekenen, toelichten en tonen. Een pilot hiervoor start in het vierde kwartaal van 2022. 

In 2026 is de mobiliteit in Sliedrecht veilig en verduurzaamd, waarbij de fiets(infrastructuur) prioriteit heeft.

Uitgangspunt is duurzame mobiliteit stimuleren volgens het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobiliteit als een service en de Particuliere auto). 

De inzet op duurzame mobiliteit is bovendien relevant als het gaat om het beperken van uitstoot en een actieve leefstijl. De elektrische fiets biedt bijvoorbeeld steeds meer mogelijkheden voor (een deel van) de inwoners. Dit vraagt wel goede en veilige fietsverbindingen en bijbehorende voorzieningen. Verbindingen waar we juist deze collegeperiode in willen investeren zodat ze klaar zijn als de ‘verbouwing’ van de gemeente start. Tijdens de werkzaamheden is de fiets namelijk hét vervoersmiddel om door Sliedrecht te bewegen. 

Aanvullend liggen er kansen om het openbaar vervoer te versterken, elektrisch rijden te faciliteren (o.a. voldoende laadpalen) en nieuwe mobiliteitsconcepten te onderzoeken (deelauto’s, mobiliteithubs met centrale parkeervoorzieningen waardoor we het wegen¬net ontlasten). Maar ook het reduceren van vervoersbewegingen door meer thuis te werken of files te mijden draagt daaraan bij.