Milieukwaliteit

In een dorp met schone lucht kun je prettig wonen, werken en recreëren. Je hoeft jezelf geen zorgen te maken over je gezondheid.

In 2050 is de lucht in Sliedrecht is schoon en gezond en heeft zo min mogelijk stikstofdioxide, fijnstof en roet. We werken hier op verschillende manieren aan. Zo controleert de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor ons of alle bedrijven voldoen aan de normen voor uitstoot. Ook stimuleren we het gebruik van 'schone' vervoermiddelen. Zoals fietsen, e-bikes en elektrische auto's.

Onderzoek luchtkwaliteit

In 2018 heeft de gemeente Sliedrecht onderzoek gedaan naar de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit. Op drie locaties in Sliedrecht is de aanwezigheid van NO2 en fijnstof in de lucht gemeten. De uitkomsten staan in het Rapport TNO CAIREBoxmetingen fijnstof en stikstofdioxide in Sliedrecht (pdf, 1.118 kB)

Permanent werken aan verbetering

In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken Nederlandse overheden samen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hier hoort een monitoringsprogramma bij. Belangrijk onderdeel hiervan is een informatie- en rekensysteem: de monitoringstool. Deze brengt jaarlijks de luchtkwaliteit in heel Nederland in beeld. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) actualiseert elk jaar de gegevens voor de Drechtsteden, dus ook voor Sliedrecht. Uit de monitoringstool blijkt dat de luchtkwaliteit in onze gemeente sinds 2010 flink is verbeterd. De concentraties van de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2.5) zijn sterk gedaald. De hoogste concentraties van deze stoffen komen voor langs de A15. Langs de drukke wegen Stationsweg, Parallelweg en Rivierdijk zijn ook hogere concentraties. Overal voldoen de concentraties wel aan de Europese grenswaarden. In Nederland zetten we in op permanente verbetering van de luchtkwaliteit en werken we toe naar de (strengere) advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Op dit moment voldoen de concentraties stikstof en fijn stof PM10 in Sliedrecht al aan deze WHO-advieswaarde.

Benieuwd naar de luchtkwaliteit in Sliedrecht? Kijk op www.nsl-monitoring.nl/viewer