Ontwerpbestemmingsplan Rivierdijk 42

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maken bekend dat zij op 28 november 2023 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Rivierdijk 42.

Ontwerpbestemmingsplan Rivierdijk 42

Binnen de gemeente liggen drie hoogspanningsverbindingen, waarvan twee 380 kV verbindingen. Via een uitkoopregeling van het rijk kunnen eigenaren van woningen die onder de hoogspanningsleiding zijn gelegen zich uit laten kopen. Diverse inwoners hebben in Sliedrecht van deze regeling gebruik gemaakt. Volgens de uitkoopregeling dient de woonbestemming van deze panden van de desbetreffende percelen verwijderd te worden. Dit bestemmingsplan voorziet daarin.

Het perceel Rivierdijk 42 is in eigendom van de gemeente Sliedrecht. Ook hier is het in verband met de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding vereist om de woonbestemming van het perceel  te verwijderen, alleen dan wordt voldaan aan de uitkoopregeling van het rijk. Het perceel met de aanwezige opstal is goed bruikbaar voor andere doeleinden. In dit bestemmingsplan worden nieuwe functies mogelijk gemaakt in de vorm van een bestemming 'Gemengd', met daarin de functies horeca, maatschappelijk en bedrijf categorie 1.

Het bestemmingsplan biedt na vaststelling een actueel planologisch-juridisch kader voor gemengde functies aan Rivierdijk 42 in Sliedrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage vanaf 14 december 2023;

  • In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
  • Via Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0610.bprivierdijk42-2001);

U kunt tot en met 24 januari 2024 uw reactie indienen

U kunt tot en met 24 januari 2024 schriftelijk of mondeling uw reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Als u schriftelijk wilt reageren, kan dat door uw brief te sturen aan de gemeenteraad van gemeente Sliedrecht, Postbus 16 3360 AA Sliedrecht. Vermeld in de aanhef van uw brief ‘reactie ontwerpbestemmingsplan Rivierdijk 42. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met dhr. J. Koppelaar via j.koppelaar@sliedrecht.nl of telefonisch via 14 0184. Alle reacties die binnen de termijn zijn ingediend worden gebundeld en beantwoord.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer J. Koppelaar.