Ontwerpbestemmingsplan Sliedrecht Buiten & Stationspark III

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan “Sliedrecht Buiten & Stationspark III” ter inzage wordt gelegd.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken

U kunt vanaf donderdag 14 december 2023 zes weken, dus tot en met woensdag 24 januari 2024 het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken. U kunt het ontwerpbestemmingsplan op een drietal manieren raadplegen:

•    In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
•    Op Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’ (identificatienummer: NL.IMRO.0610.SBSTPIII-2001);

Inhoud bestemmingsplan

Sliedrecht Buiten
Met het bestemmingsplan wordt tussen de Betuweroute en de Kweldamweg een recreatief knooppunt: Sliedrecht Buiten mogelijk gemaakt. Er komt een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Hier kunt u straks sporten, recreëren en iets eten en drinken. De voetbalclub V.V. Sliedrecht, Sliedrechtse Lawn Tennisclub en mogelijk een sportschool krijgen een plek in Sliedrecht Buiten.

Stationspark III
Met het ontwerpbestemmingsplan wordt op de locatie Stationspark III een bedrijventerrein mogelijk gemaakt. De locatie ligt aan de Sportlaan in het noorden van Sliedrecht tussen de A15 en de spoorlijn in. Op de locatie zijn in de huidige situatie sportvelden en een parkeerplaats aanwezig. Door het uitplaatsen van deze velden naar de nog te ontwikkelen locatie Sliedrecht Buiten ten noorden van het Stationspark III, ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein.

Inloopavond
Op maandag 15 januari 2024 vindt een inloopavond plaats bij de voetbalvereniging Sliedrecht. Hier worden de plannen getoond en kunnen alle geïnteresseerden een kijkje komen nemen en vragen stellen.

Zienswijzen
Tot en met 24 januari 2024 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Uw reactie kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. U kunt uw  zienswijze ook digitaal versturen naar gemeente@sliedrecht.nl o.v.v. "zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sliedrecht Buiten & Stationspark III". Wilt u een mondelinge inspraakreactie indienen, dan kunt u een afspraak maken met mevr. Heinsbroek – van der Zwaag van de afdeling RO&B door te bellen naar telefoonnummer 14 0184.