Vastgesteld bestemmingsplan 'Sliedrecht Buiten & Stationspark III' (Sliedrecht)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maken bekend dat de gemeenteraad ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening op 29 mei 2024 dat het bestemmingsplan “Sliedrecht Buiten & Stationspark III” gewijzigd heeft vastgesteld.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De grootste wijzigingen die zijn doorgevoerd:

  • Het wandelpad vanaf Sliedrecht Buiten naar de Kweldamweg wordt nog niet specifiek vastgelegd;
  • In de toelichting is het belang van de bescherming van de aanwezige aardgastransportleiding benadrukt;
  • In de toelichting is het belang van de stabiliteit van de spoorbaan en bijbehorende voorzieningen benadrukt;
  • De bestemming 'Sport-Veldsport' is specifieker bestemd, zodat het geen onnodige hindercontouren oplevert voor eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Voor een overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar de nota van zienswijzen die als bijlage is opgenomen bij het bestemmingsplan.

Doel bestemmingsplan

Sliedrecht Buiten

Met het bestemmingsplan wordt tussen de Betuweroute en de Kweldamweg een recreatief knooppunt: Sliedrecht Buiten mogelijk gemaakt. Er komt een Toeristische Overstappunt (TOP) met parkeervoorziening, een openbaar wandelgebied en een horecavoorziening. Hier kunt u straks sporten, recreëren en iets eten en drinken. De voetbalclub V.V. Sliedrecht, Sliedrechtse Lawn Tennisclub en mogelijk een sportschool krijgen een plek in Sliedrecht Buiten.

Stationspark III

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt op de locatie Stationspark III een bedrijventerrein mogelijk gemaakt. De locatie ligt aan de Sportlaan in het noorden van Sliedrecht tussen de A15 en de spoorlijn in. Op de locatie zijn in de huidige situatie sportvelden en een parkeerplaats aanwezig. Door het uitplaatsen van deze velden naar de nog te ontwikkelen locatie Sliedrecht Buiten ten noorden van het Stationspark III, ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein.

Terinzagelegging

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Sliedrecht Buiten & Stationspark III” ligt van woensdag 12 juni 2024 zes weken, dus tot en met dinsdag 23 juli 2024 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan op twee manieren raadplegen:

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door belanghebbenden schriftelijk beroep worden ingesteld.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) binnen bovengenoemde ter inzage termijn van zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit.

Voor zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl onder Ruimtelijke ordeningskamer. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake een bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.