Vergunning Milieubeheer

Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen. Via de vergunningcheck op het Omgevingsloket kan een bedrijf bepalen of een melding of vergunning noodzakelijk is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent de milieuvergunning en beoordeelt de meldingen.

Hoe vraag ik een milieuvergunning aan?

U vraagt een aanvraagformulier voor een milieuvergunning aan via het Omgevingsloket.

Wanneer heb ik een milieuvergunning nodig?

U heeft niet altijd een vergunning. Soms is een melding voldoende. Doe altijd eerst de vergunningencheck via het Omgevingsloket. Zowel de vergunning als de melding kunt u indienen via het Omgevingsloket.

Kijk voor meer informatie op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

U heeft een vergunning nodig bij een nieuwe vestiging op een locatie en een verandering van de bestaande bedrijfsactiviteiten. In sommige gevallen hoeft u alleen maar een melding te doen en is het aanvragen van een vergunning niet nodig. Om te bepalen of u een vergunning moet aanvragen, kunt u de vergunningcheck doen op het Omgevingsloket. Wanneer u uw bedrijf gaat veranderen en de gevolgen van de verandering hebben nadelige gevolgen voor het milieu dan is een melding op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer voldoende.
Met uw aanvraag voor een vergunning stuurt u de bijlagen mee die nodig zijn bij de behandeling van uw vergunningaanvraag (afhankelijk van de aard en de omvang van de inrichting). Dit zijn:

  • het akoestisch rapport
  • de risicoanalyse
  • het bodemonderzoek
  • het geurrapport
  • het energierapport
  • de plattegrond
  • het bedrijfsplan waarin de bedrijfsactiviteiten zijn toegelicht

Heb ik een vergunning nodig voor het lozen van afvalwater?

U heeft in sommige gevallen bij een afvalwaterlozing op de riolering of oppervlaktewater ook een vergunning op grond van de Waterwet nodig. De milieuvergunning en de watervergunning worden gecoördineerd in behandeling genomen. Dit houdt in dat beide vergunningen op elkaar afgestemd zijn en tegelijkertijd gepubliceerd worden. Het Waterschap Rivierenland verleent de watervergunning. In geval van lozen op rijkswateren verleent Rijkswaterstaat de watervergunning. In deze gevallen verwijzen wij u voor meer informatie door naar de websites van het Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat. Soms kan worden volstaan met een melding. Dit kunt u vinden om het Omgevingsloket.