Gladheidbestrijdingsplan gemeente Sliedrecht 2019-2020

In de wintermaanden kan gladheid gevaarlijke situaties opleveren en voor de nodige overlast zorgen. Dit geldt voor het verkeer in het algemeen en voor ouderen, invaliden en ouders met kleine kinderen in het bijzonder. Ook bedrijven kunnen door gladheid in de problemen komen. Zij zijn moeilijk of zelfs niet meer bereikbaar en lijden daardoor schade.

Beleidsuitgangspunt

In de wintermaanden kan gladheid gevaarlijke situaties opleveren en voor de nodige overlast zorgen. Dit geldt voor het verkeer in het algemeen en voor ouderen, invaliden en ouders met kleine kinderen in het bijzonder. Ook bedrijven kunnen door gladheid in de problemen komen. Zij zijn moeilijk of zelfs niet meer bereikbaar en lijden daardoor schade.

Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat er voor gezorgd dient te worden dat gladheid onder alle omstandigheden moet worden voorkomen door een adequate, grootschalige en liefst preventieve gladheidbestrijding. Er zijn echter nog andere aspecten die bij het bepalen van het gladheidbestrijdingsbeleid een rol spelen.

Zo vindt de gladheidbestrijding in hoofdzaak plaats door het strooien van zout. Gezien het feit dat zout slecht is voor het milieu kan uit milieuoverwegingen worden gesteld dat het strooien van zout zoveel mogelijk moet worden beperkt. Ook ontkomen we er niet aan om de financiële aspecten bij de afwegingen een rol te laten spelen.

Verder geldt er voor de gemeenten als wegbeheerder op grond van het Burgerlijk Wetboek een risicoaansprakelijkheid. Zij dienen er voor te zorgen dat de wegen voldoen aan de eisen die daaraan onder de gegeven omstandigheden kunnen worden gesteld. De gemeenten moeten zelf kunnen aantonen dat zij niet verwijtbaar hebben gehandeld. In dit verband is het van belang dat de gemeente beschikt over een gladheidbestrijdingsplan.

Gezien het voorgaande is het beleid er op gericht een verantwoord midden te vinden tussen het zoveel mogelijk voorkomen van gevaar en overlast, de bescherming van het milieu, het binnen de perken houden van de kosten en het voldoen aan de eisen die aan de gemeente als wegbeheerder worden gesteld.

Strooiwagens

Geldigheid van het plan

Het gladheidbestrijdingsplan geldt voor de periode van 1 november 2019 tot 1 april 2020.

Overlast- en risicoanalyse

De overlast en/of het risico bij gladheid wordt het grootst geacht op de routes van het openbaar vervoer, de op- en afritten van de dijk en de doorgaande wegen en fietspaden. In het belang van de mobiliteit van de bevolking moet het openbaar vervoer immers zo mogelijk onder alle omstandigheden doorgang vinden. De op- en afritten van de dijk zijn van belang omdat deze bij gladheid al snel niet meer begaanbaar zijn of verkeersgevaarlijke situaties opleveren. De doorgaande wegen en fietspaden dienen begaanbaar te blijven om de voortgang van het verkeer zoveel mogelijk te bevorderen en de verkeersveiligheid te waarborgen. Op deze wegen en paden verwacht men immers in het algemeen dat voldoende aan gladheidbestrijding is gedaan om het normale rijgedrag te kunnen handhaven. Als dit niet zo is kunnen juist daardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Kaart met strooiroutes gemeente SliedrechtGladheidbestrijdingsstrategie

Gezien het voorgaande wordt de volgende Gladheidbestrijdingsstrategie gevolgd:

Plaatselijke gladheid

Plaatselijke gladheid (opvriezende weggedeelten) doet zich over het algemeen voor op de op- en afritten van de dijk. Als dit het geval is wordt hier, overeenkomstig een speciaal hiervoor bedoelde routelijst, met één strooiwagen de gladheid bestreden. Als er ook klachten binnenkomen over gladheid op andere weggedeelten worden deze daarna behandeld.

Algehele gladheid

Bij algehele gladheid door sneeuw of ijzel wordt de gladheid gelijktijdig bestreden op vier routes. Twee strooiwagen verzorgen de gladheidbestrijding op de hoofdroutes; dit zijn de routes van het openbaar vervoer, de op- en afritten van de dijk, de doorgaande wegen en enkele wegen van het Waterschap Rivierenland. Daarnaast worden twee kleinere strooiwagens ingezet voor de gladheidbestrijding op de doorgaande fietspaden. De routes worden gereden volgens de routelijsten A en B voor de hoofdwegen en de routelijsten C en D voor de fietspaden. Bij zware sneeuwval worden de voertuigen voorzien van sneeuwploegen.

Bij langdurige sneeuwval, of bij steeds terugkerende gladheid door andere oorzaken, wordt de gladheidbestrijding op deze routes herhaald. Het begaanbaar houden van deze wegen en fietspaden heeft dus de eerste prioriteit en vindt plaats vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week.

Op de overige wegen en paden vindt gladheidbestrijding uitsluitend plaats binnen de diensturen nadat de hoofdroutes sneeuw- en ijsvrij zijn en voor zover daarvoor bij h Buitenruimte menskracht beschikbaar is. Dit in verband met het aantal overige werkzaamheden van de afdelingen die ook onder alle omstandigheden moeten doorgaan. Bij langdurige gladheid worden tevens de belangrijkste voetpaden, oversteekplaatsen enz. sneeuw en/of ijsvrij gemaakt. Hiervoor worden de medewerkers van het team Beheer Openbare Ruimte ingezet. In beginsel wordt de gladheidbestrijding in de gehele gemeente systematisch afgewerkt. Aan de hand van meldingen over extra gevaarlijke situaties die her en der in de gemeente ontstaan wordt hiervan afgeweken. Deze plaatsen worden met voorrang behandeld.

Bij de opritten van de dijk zijn zogenoemde zoutkisten geplaatst. De gebruikers van deze opritten kunnen hiervan zelf gebruik maken om de gladheid te bestrijden.

Aanvang gladheidbestrijding en controle van het effect

De gemeente ontvangt dagelijks een speciaal ten behoeve van de gladheidbestrijding opgestelde weersvoorspelling. Indien winterse neerslag wordt voorspeld wordt 1 uur voor het opgegeven tijdstip van de neerslag gestart met preventief strooien. Daarnaast kan de coördinator gladheidbestrijding op grond van de weersvoorspelling en waarnemingen besluiten om preventief te strooien. In alle overige gevallen vangt de gladheidbestrijding aan zo spoedig mogelijk na beginnende gladheid. Binnen de diensturen wordt het tijdstip van aanvang bepaald door de leiding van het team Beheer Openbare Ruimte en buiten de diensturen door de politie. Het bepalen van de noodzaak van gladheidbestrijding vindt plaats op grond van eigen waarneming en/of binnenkomende meldingen. Voor de gladheidbestrijding buiten de diensturen geldt een roulatieschema voor wat betreft de inzet van het personeel. Bij een vooraf aangekondigde wachtdienst dienen de hierop genoemde personen bereikbaar en beschikbaar te zijn voor de gladheidbestrijding. Nadat zij zijn opgeroepen dienen zij zich zo spoedig mogelijk naar de gemeentewerf te begeven en met de bestrijding van de gladheid te beginnen.

Controle van het effect van de gladheidbestrijding vindt binnen de diensturen plaats door de leiding van het team Beheer Openbare Ruimte en buiten de diensturen door de politie. Dit op grond van eigen waarneming en/of binnenkomende meldingen. Pas nadat de gladheid op alle plaatsen, waarover meldingen zijn binnengekomen, is bestreden wordt de gladheidbestrijding beëindigd.

Praktische uitwerking gladheidbestrijding

De praktische uitwerking van de gladheidbestrijding is vastgelegd in een overzicht met gegevens van de hierbij betrokken personen, diverse routelijsten en een roulatieschema op basis waarvan er voor de medewerkers een wachtdienst kan gelden. Tevens zijn de PDF-bestandroutes van de hoofdwegen en de doorgaande fietspaden op een PDF-bestandplattegrond aangegeven. De betreffende stukken en de plattegrond zijn hierbij gevoegd.

Voorlichting

De bevolking zal via het kompas en de website van het gladheidbestrijdingsbeleid van de gemeente op de hoogte worden gesteld. Dit mede als waarschuwing dat men bij beginnende gladheid er rekening mee dient te houden dat de hoofdroutes enige tijd glad kunnen zijn en dat dit op de overige wegen en paden langere tijd het geval kan zijn.

Uiteraard is dit ook van belang voor de overige personen die van de Sliedrechtse wegen gebruik maken. Deze zijn echter moeilijk te bereiken. Het gladheidbestrijdingsplan zal in ieder geval op de gemeentelijke internetsite worden opgenomen.

Bij de voorlichting zal tevens worden aangegeven dat de gemeente niet in staat is om overal tegelijk te zijn. Een beroep zal worden gedaan op de burgers om hun eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden en zo nodig anderen (die daartoe zelf niet in staat zijn) daarbij behulpzaam te zijn. Hiervoor wordt op de gemeentewerf kosteloos strooizout ter beschikking gesteld. Ook hierover worden bewoners via het kompas en de site op de hoogte gesteld.