Groenbeleid

Het PDF-bestandgroenbeleidsplan geeft de komende 10 tot 15 jaar richting aan verbeteringen in de groenstructuur en het beheer. Het plan geeft de uitgangspunten met betrekking tot het groen voor zowel het reguliere beheer als reconstructieprojecten. Het vormt tevens een belangrijk toetsingskader bij afstemming van groen met andere functies.

De Sliedrechtse groenstructuur bestaat uit drie onderdelen:

Hoofdgroenstructuur

Groen dat belangrijk is voor geheel Sliedrecht, hoofdzakelijk het groen langs hoofdwegen en de parkenzone langs de rijksweg. Doelstelling is de herkenbaarheid en de samenhang van de groenstructuur op een aantal plekken te vergroten, bijvoorbeeld door langs enkele belangrijke hoofdwegen heesters om te vormen tot gras.

Wijkgroenstructuren

Groen dat van belang is op wijkniveau, bijvoorbeeld het groen langs wijkontsluitingswegen en de wijkparken. Ook hier is de hoofddoelstelling optimale herkenbaarheid en samenhang.    

Woon-  en buurtgroen

Dit groen is belangrijk is voor de directe woonomgeving. Het betreft onder andere het openbaar groen in woonstraten, maar ook de particuliere tuinen. Doelstelling is een groen en afwisselend beeld van de woonwijken  

Belangen en wensen van omwonenden

Door middel van integrale reconstructieprojecten wordt gefaseerd naar een groenstructuur met optimale samenhang en herkenbaarheid toegewerkt. Op woon- en buurtniveau wordt hierbij, door middel van inspraakprocedures en met hulp van de drie wijkplatforms sterk rekening gehouden met belangen en wensen van direct omwonenden. Voor het structurele groen ligt de nadruk op het algemeen belang en het zorgvuldig informeren van bewoners. De drie platforms worden ondersteund door de wijkcoördinator.

De wijkplatforms hebben aangegeven groenontwikkeling en beheer en onderhoud van de buitenruimte zeer belangrijk te vinden. De platforms zijn voor de gemeente een eerste aanspreekpunt om nieuwe groenontwikkelingen in de wijk te toetsen. De wijkplatforms kunnen echter ook zelf initiatieven nemen. De gemeente toetst dan na overleg of het initiatief realiseerbaar is.

Groendag

Gemeente en bewonersplatforms hebben voor de toekomst het idee om een groendag te organiseren. Deze groendag heeft als doel de betrokkenheid van burgers bij het groenbeheer in de wijk te stimuleren. Op het moment dat er vanuit de burger interesse is om te participeren in het onderhoud en beheer van het groen in hun woonomgeving kan hieraan praktische invulling worden gegeven.

Beleid buitengebied

Het gebied ten noorden van de spoorlijnen maakt deel uit van het veenweidegebied de Alblasserwaard, een onderdeel van het Groene Hart. De Alblasserwaard heeft een open en weids karakter. In het streekplan is dit buitengebied van Sliedrecht aangewezen als agrarisch gebied met historische en landschappelijke waarde. De agrarische functie van het gebied moet, conform het huidige streekplan, als belangrijke drager van natuur- en landschapswaarden en als economische factor behouden blijven. Voor de langere termijn wordt in regionaal verband wel nagedacht over de mogelijkheden om meer recreatieve functies in deze zuidelijke randzone van de Alblasserwaard te huisvesten.