Ruimtelijke vernieuwing

Sliedrecht bouwt aan haar toekomst

Sliedrecht is trots op haar gemeente. Ook in de toekomst willen we een fijne gemeenschap zijn om te wonen, werken en leven. Dat doen we met elkaar, binnen Sliedrecht en in de regio. Groeien is nodig om Sliedrecht ook in de toekomst haar eigen karakter te laten behouden. Daarvoor is visie nodig. De basis voor die visie is beschreven in de Kadernota van 2021: ‘Koers 2030: groei en ontwikkeling’. Deze nota bevat de ambities, maatschappelijke opgaven en strategische kaders voor de verdere groei en ontwikkeling van Sliedrecht tot 2030. Het geeft antwoord op de vragen waar de essentiële opgaven liggen. Eén daarvan is ruimtelijke vernieuwing, met zo’n 2.000 woningen in 2030. Die woningbouw komt zowel in Sliedrecht zelf als aan de noordzijde, ‘over het spoor’. Het Programmaplan ruimtelijke vernieuwing 2022-2030 gaat verder in op de wijze waarop wij deze ontwikkelingen willen realiseren.

Wat zien we voor ons in 2030?

Sliedrecht heeft een aantrekkelijke ruimtelijke inrichting en er zijn meer en geschiktere woningen gebouwd. Sliedrecht is nog meer energieneutraal. Ook heeft de gemeente een aantal groene ‘longen’ toegevoegd waarmee de ruimtelijke kwaliteit flink is verbeterd. Daarnaast kent Sliedrecht minder verkeersoverlast en is het verkeersveiliger geworden. De barrière van de A15 en het spoor in de ontwikkeling van Sliedrecht is opgeheven. Tot slot willen wij flink ruimte bieden aan sport en recreatie in de openbare ruimte.

457_te_sliedrecht noord_raamwerkkaart_V7_A01800_1_2000

Waar staan we nu?

Er zijn twee grote opgaves voor ruimtelijke vernieuwing: de ontwikkeling van Sliedrecht-Oost en die van Sliedrecht-Noord. In 2022 is de verkenningsfase afgerond waarin informatie verzameld is, locaties geanalyseerd en verkenning gedaan zijn voor rekenen en tekenen.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Sinds zomer 2022 zitten we in de haalbaarheidsfase waarin we voor Sliedrecht-Noord intentieovereenkomst(en) afsluiten met marktpartijen. Voor de binnenstedelijke herstructurering doen we dat met Tablis. In 2023-2024 volgt dan de uitwerking van die samenwerking voor Sliedrecht-Noord en starten we met een haalbaarheidsonderzoek voor de binnenstedelijke herstructurering.

Wilt u meedenken?

Een omvangrijk en complex programma als ruimtelijke vernieuwing vraagt om samenwerking. Voor inwoners van Sliedrecht organiseert de gemeente dat via een Maatschappelijke Advies Groep (MAG). Deze adviesgroep fungeert als een sparringpartner en vertegenwoordigt Sliedrecht in de brede zin van het woord. Onder andere via de MAG geven we vorm aan de ambitie dat gemeente, ondernemers en inwoners samen bouwen aan de toekomst van Sliedrecht.

Waar bouwt Sliedrecht nog meer aan?

Het bouwen van meer woningen is de motor voor ruimtelijke vernieuwing. Maar Sliedrecht bouwt aan meer. We zetten in op groene verbindingen, toegankelijke rivieroevers en leefbare wijken. We houden rekening met onze ambitie om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. We bouwen aan een goede verbinding tussen Merwede en polders.

Plannen in beeld

Van visie naar realisatie. Dat is wat de komende jaren gaat gebeuren. Uit de verkenningen worden toekomstbeelden ook visueel gemaakt. Dat zijn geen definitieve ontwerpen. De afbeeldingen geven een indruk over hoe het een en ander eruit kan zien en waar mogelijkheden of juist aandachtspunten liggen.

collage