Woonoverlast

De gemeente Sliedrecht, politie, woningcorporatie Tablis Wonen en hulpverlenende instanties werken samen om woonoverlast zoveel mogelijk te voorkomen en beginnende woonoverlast vroegtijdig op te lossen. Hieronder treft u informatie aan over woonoverlast en hoe u hulp kunt inschakelen.

Goed contact met de buren

Hieronder vindt u enkele praktische tips, die kunnen bijdragen tot een goede verstandhouding met uw buren.

 • Houd rekening met uw buren. Zet uw geluidsapparatuur of uw televisie niet hinderlijk hard aan
 • Voer geen vogels op plaatsen waar dit voor overlast kan zorgen. Achtergebleven voer trekt ook ongedierte aan
 • Laat uw kat of hond niet zwerven. Mochten ze onverhoopt hun behoefte doen op een plaats die daar niet voor bestemd is, ruim het dan direct op. In gemeenschappelijke ruimtes, zoals liften en gangen, dient u vervuiling door uw huisdier op te ruimen
 • Maak met elkaar afspraken over het schoonhouden van de portiek en de trappen. Kom de afspraken hierover na
 • Plaats vuilniszakken en grofvuil niet op plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. De kans is groot dat anderen de zakken open maken of dat de zakken kapot gaan. Voor afvoer van grofvuil kunt u contact opnemen met Gemeente Sliedrecht via telefoonnummer 0184-495900
 • Harde vloerbedekking is in flats doorgaans niet -of onder strikte voorwaarden- toegestaan, omdat dit geluidsoverlast voor de benedenburen kan veroorzaken. Onder harde vloerbedekking verstaan we onder andere parket, plavuizen, laminaat en siergrind
 • Klussen in huis is af en toe noodzakelijk. Als u gaat boren, klinkt dit vaak verder door dan u denkt. Ook al hebben uw nabije buren er geen hinder van, slapende kinderen die een aantal etages hoger of lager wonen vaak wel. Stop bijtijds, uiterlijk om 22.00 uur
 • Stal geen fietsen of brommers in de hal of op de galerij
 • Onderhoud uw tuin regelmatig. Onkruid heeft de nare eigenschap om zich snel te verspreiden. Zadel hier uw buren niet mee op

Neem eerst contact op met uw buren als u een schutting of bijvoorbeeld een schuur in uw tuin wilt plaatsen.

Wanneer is er sprake van woonoverlast

 • Bij aanhoudende (buren)ruzies
 • Bij geluidsoverlast ( o.a. harde muziek)
 • Bij overlast van bezoek
 • Bij overlast als gevolg van hennepteelt
 • Bij dealen vanuit woning (overlast van aanloop kopers)
 • Bij overlast van jongeren
 • Bij verwaarlozing van de woning waardoor omwonenden overlast ervaren van verpaupering
 • Bij vervuiling in en rondom de woning met als gevolg ernstig stankoverlast en of ongedierte
 • Bij vernieling van spullen in een wooncomplex
 • Bij overbewoning / illegale bewoning met als gevolg overlast naar de omwonenden
 • Bij complexe problemen met als gevolg overlast voor de buren

Vanzelfsprekend zijn er meerdere vormen van woonoverlast mogelijk.

Wanneer melden

U kunt zelf het beste bepalen wanneer u overlast heeft en het noodzakelijk vindt om dit te melden. Voordat u de overlast meldt, adviseren wij u eerst zelf de overlastveroorzaker(s) aan te spreken. Het kan zijn dat de overlastveroorzaker(s) zich er niet van bewust is dat hij overlast veroorzaakt. Het kan ook zijn dat de overlastveroorzaker(s) bereid zijn om in het vervolg rekening met u en de buren te houden wanneer hierom is gevraagd.

Als praten met de veroorzaker(s) niet helpt en de overlast aanhoudt, raden wij u aan contact op te nemen met buurtbemiddeling. Ook raden we u aan om bij te houden wanneer, hoe laat en hoe lang u de overlast ervaart.

Buurtbemiddeling

In Sliedrecht zijn buurtbemiddelaars werkzaam. Buurtbemiddeling helpt bewoners problemen en ruzies met elkaar op te lossen. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u overlast ondervindt van uw buren en het niet lukt om er samen uit te komen.

Meer over Buurtbemiddeling.

Overlast vanuit een huurwoning

Wanneer het overlastgevende adres een huurwoning betreft, dan kunt u dit schriftelijk melden bij de verhuurder of woningcorporatie. De woningcorporatie dient actie te ondernemen om de overlast te beëindigen. Via woningbouwvereniging Tablis kunt u zien wat de woningcorporatie voor u kan doen.

Overlast vanuit een koopwoning

Wanneer het overlastgevende adres een koopwoning betreft, kunt u de overlast schriftelijk of online bij de gemeente melden. Als u woonoverlast meldt, nemen wij binnen 5 werkdagen (telefonisch of per e-mail) contact met u op.
Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. Het is noodzakelijk dat u overlast schriftelijk of digitaal meldt.

 • Gemeente Sliedrecht
  t.a.v. team OOV
  Postbus 16
  3360 AA Sliedrecht

Meer over het melden van Woonoverlast.

We nemen met u de melding door en bespreken met u welke instantie het beste kan helpen bij het oplossen van de overlast. U hoort dan hoe uw melding verder behandeld wordt. Woonoverlast vraagt vaak geduld. De oplossing hangt af van de aanpak en de medewerking van de overlastveroorzaker(s). Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ondernomen stappen en vorderingen.
Wilt u nader overleg nadat u een melding heeft ingediend dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0184-495900 en vraagt u naar het team Openbare Orde en Veiligheid.

Ernstige woonoverlast

Bij ernstige overlast, die de veiligheid van u of uw buren in gevaar brengt of als er sprake is van strafbare feiten, twijfel dan niet en bel direct de politie via telefoonnummer 0900 - 88 44 of 112.

Gedragsaanwijzing door burgemeester

Sinds 1 juli 2017 is een nieuw artikel in de Gemeentewet opgenomen, die de Wet aanpak Woonoverlast of Asowet wordt genoemd. Met deze nieuwe wet heeft de burgemeester de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen te geven bij ernstige en herhaalde overlast in huur- en koopwoningen. Het vergroot de wettelijke mogelijkheden die gemeenten hebben in de aanpak van ernstige woonoverlast. De gemeenteraad van Sliedrecht heeft de burgemeester de bevoegdheid gegeven om met de Wet aanpak Woonoverlast te kunnen optreden in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat is een gedragsaanwijzing?
Een gedragsaanwijzing is een gebod (‘verplichting tot het doen van iets’) of een verbod (‘verplichting tot het nalaten van iets’). Voorbeelden zijn een verbod op het hebben van overlastgevende dieren, een verbod op luide muziek 's nachts, een verbod op het ontvangen van drugsverslaafden of een gebod om afval op tijd weg te gooien.

Wanneer wordt een gedragsaanwijzing opgelegd?
De burgemeester kan niet ‘zomaar’ een gedragsaanwijzing opleggen. De burgemeester kan dit pas doen als:

 • Alle andere middelen niet hebben geholpen om de overlast te stoppen.
 • De overlast ernstig is en steeds opnieuw optreedt, en niet op een andere geschikte manier te stoppen is.
 • Het overlastgevende gedrag vanuit de woning of het erf plaatsvindt.

In de gedragsaanwijzing kunnen ingrijpende verboden en geboden staan. Bovendien kan de gedragsaanwijzing worden gehandhaafd met een dwangsom, een tijdelijk huisverbod of uiteindelijk de uithuisplaatsing.

Regelgeving
•    Gemeentewet artikel 151d (Wet woonoverlast)
•    Algemene plaatselijke verordening Sliedrecht artikel 2:79 woonoverlast