Begroting Sliedrecht sluitend met oog op de toekomst

De wereld om ons heen verandert continue. De grote ontwikkelingen rondom klimaat en economie volgen elkaar in hoog tempo op. In Sliedrecht is de onzekerheid over de vervuiling met PFAS een heel direct voorbeeld van de ontwikkelingen waarmee wij worden geconfronteerd. Een gevolg van de economische ontwikkelingen is dat de financiële zorgen voor veel inwoners steeds groter zijn.

Wij anticiperen op alle relevante ontwikkelingen om ons heen. In Koers 2030 en het College werkprogramma zijn de contouren uitgewerkt hoe Sliedrecht staat en beweegt in deze veranderende maatschappij, zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag de begroting aan de gemeenteraad toegestuurd. De gemeenteraad gaat op 7 november met elkaar in gesprek over de begroting.

Werken aan een veiliger en inclusief Sliedrecht: Hoe ziet dat er in 2024 uit?

We willen dat iedereen in Sliedrecht prettig en veilig kan samenleven. Dat doen we met de ambitie om brede welvaart te realiseren voor onze huidige en toekomstige bewoners. En dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is vernieuwing, samenwerking en hulp van anderen nodig. Samen bouwen we aan een economisch sterke regio, waar het prettig wonen, werken, studeren en leven is. Met een gezonde, groene en veilige omgeving, financiële stabiliteit, sociale verbondenheid en volop kansen voor iedereen. Binnen de regio Drechtsteden is dat recent vastgesteld in de Groeiagenda.

We gaan samen met onze maatschappelijke partners - lokaal en regionaal –aan de slag om slimme verbindingen te maken om de zorg en sociale structuur (o.a. sport, onderwijs, welzijn en gezondheid) beter aan elkaar te verbinden. We doen dat omdat we met elkaar gezondheid en een gezonde leefstijl kunnen bevorderen. Met (de uitwerking van) de woonzorgvisie geven we richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht om nu en in de toekomst voldoende woningen en voorzieningen te hebben. We willen dat alle inwoners van Sliedrecht zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunnen blijven wonen.

Tenslotte werken we aan meer groene buitenruimte om de wijken en buurten aantrekkelijk te maken. Naast het feit dat een groene buitenruimte prettig verblijven is zorgt de groene buitenruimte er ook voor dat we hitte of heftige neerslag de baas kunnen zodat onze leefomgeving deze klimaatveranderingen aankan. We gaan bijvoorbeeld waterbergingen maken. We maken een speerpunt van een mooie buitenruimte zonder zwerfafval. Dat we daar trots op zijn kun je zien omdat de entrees van Sliedrecht herkenbaar en aantrekkelijk zijn in 2024.

Werken aan ruimtelijke vernieuwing: Hoe ziet dat er in 2024 uit?

Voor de ontwikkeling van Sliedrecht kijken we niet alleen naar 2024, maar in dit jaar zetten we de stappen om in de toekomst plannen te kunnen realiseren. Met de invoering van de omgevingswet geven we onze inwoners meer regie over hun eigen initiatief.

Op locatie de Driehoek werken we aan verschillende duurzaamheidsinitiatieven zodat we niet alleen energie opwekken maar dat ook kunnen verwerken. Innovaties om samen met de regio ons voordeel mee te doen.

Het gebied ten noorden van de Betuwelijn is in 2024 volop in beweging. Sliedrecht Buiten, de sport en recreatievoorziening zal na jaren praten en plannen maken de eerste zichtbare stappen naar realisatie laten zien. Met de eerste stappen tot de realisatie van een AZC in Sliedrecht Noord geven we op de schaal van Sliedrecht antwoord op de mondiale vluchtelingen problematiek. Om deze ontwikkelingen in Sliedrecht Noord te kunnen realiseren werkt de organisatie door aan de realisatie van de Noord-zuid verbinding, de groene passage over de A15.

Ook binnen de huidige contouren gebeurt het nodige. Op de locatie van het voormalige politiebureau komt een nieuwe brandweerkazerne. We werken verder aan de wegen en riolering in de Vogelbuurt. De buitenruimte op de locatie Stormrand en omgeving wordt heringericht (opgehoogd en verduurzaamd).

Werken aan een ondernemend en betrokken Sliedrecht: Hoe ziet dat er in 2024 uit?

We gaan in 2024 aan de slag met de versterking van de relatie tussen de economische en toeristische as van Sliedrecht. Inwoners zien dit niet alleen door verhalen, we pakken ook de buitenruimte aan om dit te laten zien.

Na de renovatie in 2023 is het gebouw aan Stationsweg 4 in 2024 volop in gebruik door verschillende doelgroepen. Stationsweg 4 wordt een ontmoetingsplek voor iedereen uit Sliedrecht. Iets dichter naar het gemeentekantoor starten we in 2024 met de renovatie van het raadhuis. Ook dat moet na de renovatie een ontmoetingsplek worden. Inwoners en bestuurders gaan hierover met elkaar in gesprek. Datzelfde gemeentekantoor wordt in 2024 ook verbouwd, zodat er een toekomst bestendige huisvesting wordt gerealiseerd voor het ambtelijk apparaat.

Een slagvaardige organisatie: Welk resultaat zien we in 2024?

De gemeente Sliedrecht hecht aan een open bestuur, verbonden met onze inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Vanuit de visie op Dienstverlening gaan we in 2024 op een gestructureerde wijze de dienstverlening ontwikkelen. In de verschillende projecten werken we met de participatieleidraad en weten inwoners welke mogelijkheden er zijn om inspraak te hebben.

Koers 2030 kunnen we alleen realiseren door onze organisatie en daarmee onze mensen de gelegenheid te geven om goed en efficiënt te kunnen laten werken. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de organisatie. Dat werpt in de huidige arbeidsmarkt ook de vruchten af. Stap voor stap komt de basis steeds verder op orde. Daarmee kunnen we in 2024 de stap zetten naar een Dienstverleningsvisie en duidelijke beloften aan onze inwoners. Beloftes die we maken op het gebied van afhandeling van vragen en meldingen.

Een begroting kan niet zonder ook een financiële blik vooruit te werpen. We staan er financieel goed voor. Wanneer we kijken naar de meerjarenbegroting, dan sluiten we 2024 en 2025 positief af. In 2026 daalt de bijdrage van het Rijk (ravijnjaar), waardoor er een tekort ontstaat en er ook in Sliedrecht een uitdaging is. Samen met andere gemeenten verwachten we dat het Rijk nog met oplossingen komt voor 2026. We bereiden ons voor op aanvullende oplossingen, zodat we keuzen kunnen maken als het Rijk zijn verantwoording niet neemt.