Sliedrecht bereidt zich voor op de toekomst met Kadernota 2025

De gemeente Sliedrecht presenteert met trots de Kadernota 2025. Een strategisch document dat de richting aangeeft voor het komende jaar en verder bouwt op de doelen en ambities uit Koers 2030. Dit document vormt een essentieel onderdeel van de voortdurende inspanningen om de groei en ontwikkeling van Sliedrecht te waarborgen, gebaseerd op het hoofdlijnenakkoord 2022-2026 en het collegewerkprogramma 2022-2026.

Kadernota 2025: Halverwege de collegeperiode

Op dit moment staat de gemeente Sliedrecht halverwege de collegeperiode. Een goed moment om terug te kijken naar wat er bereikt is, en vooruit te kijken naar wat er nog te doen staat. Dat wordt gedaan aan de hand van de ambities uit Koers 2030 die verder zijn uitgewerkt in het collegewerkprogramma 2022-2026 ‘Werken aan een sterke en veerkrachtige samenleving’. 

Met dit collegewerkprogramma zet de gemeente concrete stappen in de voorbereiding naar de grote verbouwing. Dat gebeurt op basis van drie kernopgaven: Veilig & Inclusief, Ruimtelijke Vernieuwing en Ondernemend & Betrokken. Een efficiënte en daadkrachtige organisatie is essentieel om deze doelen te bereiken. Op het gebied van Ruimtelijke Vernieuwing ligt Sliedrecht op schema om de doelen van Koers 2030 te bereiken. Op het gebied van Veilig & Inclusief, met name in het sociaal domein, is minder vooruitgang geboekt dan gehoopt. Ook blijft de gemeente zich inzetten voor de opvang van vluchtelingen.

Uitdagingen en oplossingen

De toenemende zorgvraag en de stijgende kosten van gemeenschappelijke regelingen vragen om innovatieve oplossingen. Hieronder vallen de Sociale Dienst Drechtsteden, de GGD, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, Veilig Thuis en de inkoop van (gespecialiseerde) Jeugdzorg. Sliedrecht zet ook in op preventie en normalisatie, waarbij lichte problemen in het gewone leven worden opgelost zonder directe professionele hulp. We stellen daarom structureel € 379.000 extra beschikbaar voor dienstverlening vanuit het Bonkelaarhuis. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het Programma Ruimtelijke Vernieuwing om aan de woonbehoeften te voldoen en de leefkwaliteit te waarborgen.

Financiële vooruitzichten

Ondanks de financiële uitdagingen kan de gemeente voor 2025 een sluitende begroting presenteren. "Het is ons voor 2025 gelukt om een goede balans te vinden tussen werken aan de doelen en ambities uit de Koers 2030 en het op orde houden van de gemeentefinanciën", aldus wethouder Paas. 

Vanaf 2026 voorziet de gemeente een tekort in de begroting. Vanaf dat jaar ontvangt Sliedrecht net als alle andere gemeenten in Nederland een veel lagere uitkering van het Rijk. Vandaar dat het jaar 2026 door gemeenten het 'ravijnjaar' wordt genoemd. Tegelijk met het bespreken van de voorstellen voor 2025 wordt er ook vooruit gekeken om voor de jaren erna tot een sluitende begroting te komen. Het komend jaar worden door het college een aantal onderzoeksrichtingen uitgewerkt, zodat de gemeenteraad in 2025 besluiten kan nemen die leiden tot een sluitende begroting voor 2026 en volgende jaren.

Conclusie

De Kadernota 2025 toont de vastberadenheid van Sliedrecht om te blijven investeren in een toekomst waarin de inwoners veilig, gezond en prettig kunnen leven en werken. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van de gemeente, inwoners, ondernemers en partners. Samen werken we aan een sterk en veerkrachtig Sliedrecht, nu en in de toekomst.

Kadernota 2025 in de gemeenteraad

Op 8 juli neemt de gemeenteraad van Sliedrecht een definitief besluit over deze kadernota. De kadernota vormt de opmaat naar de begroting 2025.

Download