Kennisgeving ontwerp-omgevingsvergunning/ontwerpbesluit hogere waarden geluid, 9 woningen ter hoogte van Baanhoek 471 te Sliedrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet geluidhinder voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen en een hogere grenswaarde geluid vast te stellen voor:

  • Het nieuwbouwen van een 9 woningen en bergingen ter hoogte van Baanhoek 471 te Sliedrecht.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerpbesluit hogere waarden geluid en de andere op de procedure betrekking hebbende stukken liggen vanaf 7 oktober 2022 tot 18 november 2022 ter inzage in de Publiekshal in het gemeentekantoor van Sliedrecht, Industrieweg 11, algemeen tel. nr. 140184.

Zienswijzen

Vanaf de dag van de ter inzagelegging kan een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen.

Wilt u een mondelinge zienswijze geven, dan dient u dit uitdrukkelijk te verzoeken bij het team Dienstverlening.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.